• Jesenné prázdniny

      • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2022 (štvrtok)
      • Termín prázdnin: 28. október 2022 (piatok) až 31. október 2022 (pondelok)
      • Štátny sviatok Sviatok všetkých svätých 1. november 2022 (utorok) - deň pracovného pokoja 
      • Začiatok vyučovania: 2. november 2022 (streda)
     • Absolvent našej školy Lukáš Matuský sa po druhýkrát stal víťazom Veľkej pardubickej!

     • Dnešný deň (9.10.2022)  bol plný napätia, emócií a milých stretnutí.

      Naše žiačky študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, ktoré práve absolvujú stáž v rámci programu Erasmus+ v Kladruboch nad Labem sa zúčastnili 132.ročníka Veľkej pardubickej, kde spolu s nami fandili nášmu absolventovi Lukášovi Matuskému.

      Pri fandení odviedli skvelú prácu, lebo Lukáš sa už po druhýkrát stal víťazom a my mu srdečne blahoželáme a tešíme sa s ním. Skromný ostal aj po rokoch a ochotne zapózoval s našimi žiačkami. Vznikla tak krásna momentka našich bývalých a budúcich absolventov.

      Ďalším milým okamihom bolo stretnutie s Jozefom Váňom st., džokejom a 8-násobným víťazom Veľkej pardubickej, ktorý je taktiež naším absolventom.

      A aby toho nebolo málo, dievčatá stretli aj Františka Broža, nášho ďalšieho úspešného absolventa, ktorý pôsobí vo Švajčiarsku ako dostihový rozhodca.

      Úžasný deň dotvárala super atmosféra pardubických dostihov a dievčatá majú zážitky, na ktoré tak skoro nezabudnú.

     • Vstup do duálneho vzdelávania s Národným žrebčínom Topoľčianky, š.p.

     • Stredná odborná škola chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa vstúpila do duálneho vzdelávania s Národným žrebčíom Topoľčiank š.p. 

      Veríme, že praktická príprava v prostredí tejto jedinečnej a významnej inštitúcie prinesie našim žiakom neoceniteľné skúsenosti, ktoré budú môcť následne rozvíjať ako profesionáli, ktorých slovenský i európsky pracovný trh v chove koní dlhodobo vyhľadáva a potrebuje. 

     • Stáž Erasmus+ v Brage (Portugalsko)

     • Od 17.9.2022 sa naše žiačky študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo zúčastňujú v rámci programu Erasmus+ v Trote - Centro Hípico v portugalskej Brage. 

      K stáži patrí aj spoznávanie krajiny a jej kultúry. 

     • Jesenná bonitácia koní

     • 28.9.2022 sa uskutočnila tradičná jesenná bonitácia koní nášho chovu.

      Predsedom komisie bol riaditeľ Národného žrebčína v Topoľčiankach Ing. Michal Horný, PhD.

      Kone predvádzali žiaci študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ - chov koní a jazdectvo.

      Komisia skonštatovala, že kondícia a výživný stav koní  zodpovedá požiadavkám na chov koní a jazdectvo. Príprava koní, korektúry a predvádzanie žiakmi ako i odborný komentár k jednotlivým koňom zodpovedal úrovni kladenej na zariadenie pre  výchovu a vzdelanie na SOŠ so zameraním na chov koní a jazdectvo.


      K odpredaju neboli navrhnuté žiadne kone.

       

     • Spanische Hofreitschule in Wien - odborná exkurzia

     • Odbornú exkurziu Vysokej školy španielskej vo Viedni (Spanische Hofreitschule in Wien) máme úspešne za sebou.

      Zúčastnili sa jej žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo.

      Za pozvanie ďakujeme pani riaditeľke Španielskej školy vo Viedni a za sprostredkovanie pani Jarmile Červenákovej.

      Okrem verejného tréningu lipických koní sme si užili krásne počasie v historickom centre Viedne.

      Žiaci mali krásny zážitok z koní tancujúcich na klasickú hudbu.

      Za prípravu odbornej exkurzie a odborné vedenie ďakujeme našim pani učiteľkám Ing. Zuzane Magdinovej, mgr. Márii Legnerovej a Anikó Vágoovej!

     • Kôň roka 2022 - súťaž žiakov v predvádzaní koní

     • V rámci výstavy „Kôň 2022“ sa 10.9.2022 v Trenčíne - Nozdrkovciach konal ďalší ročník projektu Zväzu chovateľov koní Slovenska so strednými odbornými školami, ktoré vzdelávajú žiakov v odboroch so zameraním na chov koní a jazdectvo.

      Vo vypísanej súťaži sa posudzovalo predvedenie koňa jednotlivými žiakmi, pričom sa hodnotilo: ustrojenosť predvádzajúceho žiaka, postavenie koňa v základnom zootechnickom postoji, predvedenie koňa v kroku a kluse. Podmienkou účasti v súťaži bolo denné štúdium na SOŠ a vek od 15 do 19 rokov. Kone do súťaže si jednotliví žiaci losovali.

      Zo súťaže si 3. miesto v kategórii jednotlivec odniesla žiačka 4. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo zo SOŠ chovu koní a služieb v Šali Eliška Pišojová!

      V konkurencii stredných odborných škôl výborne prezentovali svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté počas doterajšieho štúdia aj ďalšie naše žiačky - Nina Turňová a Miroslava Orolínová takisto žiačky 4. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo.

      Celkovo sa družstvo našich dievčat pod vedením hlavného majstra Romana Mladého umiestnilo na krásnom 2. mieste!

      Nielen účasťou na športových jazdeckých podujatiach, ale aj predvedením konštitúcie a estetiky jazdeckého koňa sa rozvíja komplexná osobnosť jazdca a chovateľa koní, čo je jedným z hlavných výchovno-vzdelávacím cieľov na SOŠ chovu koní a služieb Šaľa.

       

      Dievčatám blahoželáme a Romanovi Mladému ďakujeme za prípravu!

     • OZNAM

     • Z prevádzkových a organizačných dôvodov udeľujem piatok 16.9.2022 pre žiakov školy riaditeľské voľno. Vyučovanie bude končiť v stredu 14.9.2022  5. vyučovacou hodinou.

      Nástup na školský internát je 18.9.2022 od 14:00 hod.

      Vyučovanie pokračuje v pondelok 19.9.2022 podľa rozvrhu.

     • Poplatky za ubytovanie a stravu  školskom roku 2022/2023

     • Školská jedáleň

      Na základe prijatia VZN NSK č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, riaditeľka školy určila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa od 01.09.2022 nasledovne:

      celodenná strava:  4,03 €  

      v tom:

      raňajky:   0,73 €

      desiata:   0,60 €

      obed:       1,41 €

      večera:    1,29 €

       

      Poplatok za stravu sa uhrádza na číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0030 9261

      (Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu žiaka a mesiac, za ktorý stravu uhrádzate)

      Záloha za stravu na mesiac september je 76,57 €. V mesiaci október s a vykoná vyrovnanie stravy ( zúčtovanie za prechádzajúci školský rok 2021/2022).

      Od novembra 2022 prosíme rodičov o zriadenie trvalých príkazov na úhradu.

      V prípade nejasností môžete kontaktovať vedúcu školskej jedálne - Eleonóra Petrová na tel. č. 031/ 771 23 20.

       

      Školský internát

      Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie žiaka v školskom internáte pri SOŠ  chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa je od 01.09.2022 v sume 25,00 €.

      Poplatok za ubytovanie sa uhrádza na číslo účtu:  SK74 8180 0000 0070 0030 9202

      ( Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu žiaka a mesiac, za ktorý stravu uhrádzate)

      V prípade otázok môžete kontaktovať hlavného vychovávateľa - Mgr. Ivan Vaško na tel. č. 031/ 771 40 85.

     • 5. september 2022

     • Milí žiaci,

      1. školský deň sa začína 5. septembra 2022 o 8,00 hod. v jednotlivých triedach. 

      Žiaci sú povinní pri nástupe do školy, resp. už na školský internát predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - cez EduPage alebo v písomnej podobe. 

      Nástup na školský internát je v nedeľu 4.9.2022 od 14:00 do 20:00.

      Tešíme sa na Vás! 

     • Letné aktivity školy v programe Erasmus+

     • Aj keď sme vyučovanie na SOŠ chovu koní a služieb v Šali v júni ukončili, niektoré aktivity na našej škole pokračovali ďalej aj počas letných prázdnin.

      Od 29. 6. 2022 do 19. 7. 2022 sme nadviazali na úspešnú stáž z roku 2019 v španielskej Málage a 8 našich žiačok študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo sa zúčastnilo odbornej mobility na ranči Club Hípico Los Caireles (www.loscaireles.es).
      Tento jazdecký klub sa nachádza v krásnom prostredí 5 minút od centra Marbelly a je zameraný predovšetkým na tréning drezúry na andalúzskych koňoch. Vzhľadom k tomu, že poskytuje jazdecké kurzy pre všetky vekové kategórie, je najvhodnejším typom prijímajúcej organizácie nielen pre osvojenie si návykov v každodennej chovateľskej prevádzke, ale aj pre získanie nových jazdeckých zručností v autentickom prostredí s ušľachtilými koňmi.
      Vzdelávací obsah stáže teda zahŕňal starostlivosť o kone, kŕmenie, čistenie, ošetrovanie a samozrejme jazdenie v rámci pracovného jazdenia i drezúrneho tréningu pod vedením majiteľa klubu Adolfa Torresa Gaspara, ktorý vysoko ocenil jazdeckú a odbornú zdatnosť našich žiačok ako aj existenciu strednej odbornej školy zameranej na chov koní a jazdectvo.
      Napriek náročnému programu boli žiačky Španielskom nadšené a veľkou odmenou im bolo výborné hodnotenie a pochvala za výbornú reprezentáciu našej školy, nášho mesta, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenska.
      Po úspešne absolvovanej stáži programu Erasmus+ všetky žiačky obdržia tzv. Europass Mobility, ktorý popisuje ich vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté v Španielsku.
      Veríme, že tento nadviazaný kontakt prinesie zvýšenie záujmu našich žiakov o drezúru, ktorá je jedným z najatraktívnejších olympijských športov. Pre našich žiakov plánujeme v tradícii „drezúrnych“ mobilít v Málage a okolí pokračovať aj v ďalších rokoch a tým zvyšovať kvalitu odborného vyučovania, výcviku i obohatiť profesijný profil našich žiakov.


      Počas horúcich letných dní absolvovali pedagógovia SOŠ chovu koní a služieb v Šali aj vzdelávací kurz zameraný na inklúziu zdravotne postihnutých študentov do vzdelávacieho procesu v rámci programu Erasmus+ v portugalskom meste Braga.
      Pod záštitou partnerskej organizácie Bragamob si vymenili najnovšie skúsenosti, podnety a edukačné postupy s lektormi a kolegami z Portugalska a Turecka. Veríme, že najnovšie poznatky v oblasti inklúzie umožnia lepšiu integráciu žiakov a tým rast kvality a prístupnosti vzdelávacieho obsahu na základe individualizovaného prístupu
      pedagógov.


      Ďalšie letnou aktivitou v rámci programu Erasmus+ bola prípravná návšteva  v nemeckom meste Schkeuditz, kde v  spolupráci so združením Vitalis Gut Wehlitz pripravujeme jesennú stáž pre našich žiakov u nového partnera na zámku Gundorf v oblasti chovu koní a jazdectva.
      Pre medzinárodnú kompatibilitu je stáž plánovaná v súlade s európskymi princípmi ECVET. Projekty a moduly môžu byť implementované do odborného vzdelávania a prípravy a školských osnov vysielajúcej školy. Stáž je plánovaná podľa štandardov nemeckého systému duálneho odborného vzdelávania a prípravy.

     • Erasmus+ v španielskej Málage

     • Aj keď školský rok na SOŠChKaS Šaľa sme úspešne ukončili, niektoré aktivity pokračujú ďalej.

      Aktuálne fotografie z úvodného dňa na ranči Club Hípico Los Caireles, kde sa žiačky zo študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastňujú odbornej mobilitnej stáže Erasmus+ do 19. 7. 2022, ktorú organizačne zabezpečujeme v spolupráci s Ekip Europa - Zuzana Vančová.

      Prajeme im krásne zážitky, veľa nových jazdeckých skúseností a vedomostí...

     • Voľné miesta do 2. kola prijímacieho konania

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy chovu koní a služieb, Šaľa v zmysle  § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade  vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na voľné miesta do 1. ročníka v nasledovných  učebných odborov a študijného odboru v šk. roku 2022/2023 podľa schválených kritérií  na PS v šk. roku 2022/23.

      Študijný odbor:

      4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

       

      Učebné odbory: 

      6444 H čašník, servírka

      6445 H kuchár

      4580 02 H chovateľ - chov koní a jazdectvo

      Prijímacie skúšky v  2. kole sa uskutočnia 21.6.2022.

      Zákonný zástupca podá prihlášku do školy  elektronicky alebo v papierovej podobe, potvrdenú riaditeľom základnej školy, najneskôr do 13.6.2022.