•                                       

    Názov projektu

    Rozvoj kľúčových kompetencií pre trh práce

     

    Názov operačného programu

    Ľudské zdroje

     

    Kód výzvy a ITMS2014+ kód projektu

    Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA!

    Kód projektu: 312011D846

     

    Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa

    312010 1. Vzdelávanie,

    312010041 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie

     

    Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

    Samosprávny kraj (NUTS III): Nitriansky kraj

    Okres (NUTS IV): Šaľa

    Obec (mesto): Šaľa

    Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu:  dd. mm. rrrr – dd. mm. rrrr)

    08. 10. 2018 - 03. 12. 2021

     

    Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt,  telefón, fax, e-mail, webová stránka)

    Stredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa, Ing. Sergej Jackij, 031/7702982, soupsala@gmail.com, sossala.edupage.org

     

    Ciele projektu  

    Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.

    Zlepšovanie rovnocenného prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpora flexibilných spôsobov vzdelávania.

    Kľúčové slová: celoživotné vzdelávanie, zvyšovanie vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily, kvality vzdelávania

     

     

     

     

    Cieľové skupiny 

    mladí ľudia vo veku do 25 rokov;

    zamestnanci;

    osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania.

     

    Stručný opis projektu: 

    1. Ciele

    Hlavným cieľom projektu je: pripraviť a realizovať vzdelávacie programy s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií vyžadovaných zamestnávateľmi v regióne, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

    Špecifické ciele projektu:

    • zvýšiť možnosti uplatnenia absolventov žiadateľa na trhu práce, bez nutnosti ďalšieho vzdelávania;
    • uspokojiť požiadavky zo strany zamestnávateľov po kvalifikovanej pracovnej sile;
    • zvýšiť možnosti uplatnenia absolvenstov na trhu práce v regióne;
    • rozšíriť portfólio vzdelávacích aktivít ponúkaných žiadateľom v rámci ďalšieho vzdelávania.

    Vytvorené učebne programy a učebné materiály budú využívané na rozvoj kľúčových kompetencií požadovaných zamestnávateľmi, na získavanie, prehlbovanie a zvýšenie kvalifikácie získanej v rámci praktického vyučovania žiakov škôl, zaškoľovanie a preškoľovanie pracovníkov zamestnávateľov a ďalšie vzdelávanie odborných zamestnancov škôl a školiteľov.

    1. Plánované aktivity 

    Naplnenie stanovených cieľov projektu bolo dosiahnuté a zabezpečené prostredníctvom jednej hlavnej aktivity: „Tvorba a realizácia vzdelávacích programov“. Realizácia projektu prebiehala za aktívnej a úzkej spolupráce všetkých zúčastnených partnerov žiadateľa. Žiadateľ zostavil dostatočne kvalifikovaný tím expertov, odborný projektový tím bude úzko spolupracoval na príprave a obsahovej náplni pripravovaných vzdelávacích aktivít. Žiadateľ zároveň zostavil aj tím, ktorý bol zodpovedný za riadenie projektu a jeho koordináciu.

    Obsah aktivít vychádzal zo stanovených cieľov projektu a bol relevantný pre naplnenie merateľných ukazovateľov projektu a zabezpečenie maximálneho prínosu pre cieľové skupiny. Realizácia aktivít na seba časovo logicky nadväzovala.

    1. Výstupy/výsledky: kvalitatívne a kvantitatívne (vo forme merateľných ukazovateľov)

    Výstupy čiastkovej aktivity 1 - Obstaranie zariadenia a vybavenia potrebného k príprave a zavedeniu vzdelávacích programov

    Realizáciou aktivity sa zakúpilo potrebné zariadenie, vybavenie pre všetky štyri vzdelávacie aktivity, ktoré bolo nevyhnutné pre ich vytvorenie, testovanie, nasadenie a realizáciu.

    Výstupy aktivity čiastkovej aktivity 2 - Príprava a tvorba nových vzdelávacích programov

    V rámci realizácie tejto aktivity boli vytvorené štyri plnohodnotné a jednoducho modifikovateľné vzdelávacie programy, ktoré boli a sú po ukončení projektu realizované pre v projekte definované cieľové skupiny v mieste realizácie projektu, alebo v mieste požiadaviek zo strany cieľových skupín. Pre každú vzdelávaciu aktivitu boli vytvorené učebné osnovy, ktoré obsahujú obsahovať jeho charakteristiku a jeho vzdelávacie ciele. Učebné osnovy predmetov boli schválené na úrovni komisií vytvorených so všetkých odborných zamestnancov projektu a manažérov projektu zodpovedných za odbornú stránku realizácie projektu.

    Výstupy čiastkovej aktivity 3 - Zavedenie vytvorených spoločných vzdelávacích programov/výstupov do praxe a realizácia vzdelávacích aktivít

    Výstupom realizácie aktivity bol počet absolventov, ktorí absolvovali v projekte pripravené vzdelávacie aktivity.

    Kód

    Názov merateľného ukazovateľa

    Merná jednotka

    Typ závislosti ukazovateľa

    Celková cieľová hodnota

    Skutočný stav

    P0275

    Počet partnerstiev medzi poskytovateľmi CŽV, zamestnávateľmi, organizáciami pracujúcimi so znevýhodnenými skupinami osôb

    počet

    Maximálna hodnota

    2,0000

    2,0000

    P0438

    Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu

    počet

    Maximálna hodnota

    150,0000

    150,0000

    P0443

    Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV

    počet

    Maximálna hodnota

    50,0000

    134,0000

    P0444

    Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu

    počet

    Maximálna hodnota

    50,0000

    134,0000

    P0448

    Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV

    počet

    Maximálna hodnota

    150,0000

    150,0000

     

    1. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)

    Žiakom a študentom odborných škôl i zamestnancom umožnila účasť na vzdelávacích aktivitách projektu zvýšiť svoje možnosti uplatniteľnosti na trhu práce.

    Špecifická odborná úzko zameraná príprava žiakov stredných odborných škôl v regiónoch realizácie projektu umožní prípravu absolventov priamo pre potreby trhu práce, čo im umožní rýchle začlenenie do pracovného procesu zamestnávateľa, bez potreby ďalšieho vzdelávania, alebo preškoľovania. Táto skutočnosť bude znamenať ich zvýhodnenie na trhu práce pred ostatnými uchádzačmi.

    Prínos pre zamestnávateľov a zamestnancov spočíva hlavne vo flexibilite doplnenia kľúčových kompetencií, ktoré si nebudú musieť zamestnávatelia organizovať a realizovať vo vlastnej réžii, ale využijú služby žiadateľa a ním v projekte pripravených vzdelávacích aktivít. Tie budú môcť na základe potrieb a dohody so žiadateľom využívať a realizovať aj po skončení realizácie projektu. Tým bude možné operatívne realizovať vzdelávacie aktivity buď v priestoroch žiadateľa, alebo na mieste určenom zamestnávateľom.

     

    Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

    1. https://sossala.edupage.org/a/rozvoj-klucovych-kompetencii
    2. elektronické vzdelávacie materiály pre jednotlivé vzdelávacie aktivity
    3. objekty, priestory školy, školiace miestnosti, informačné a odborné materiály, dokumenty, propagačné predmety, dlhodobý majetok, spotrebný materiál a informačné aktivity budú označené informačnými plagátmi, tabuľami alebo štítkami v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF.