• Program aktualizačného vzdelávania

   • Aktualizačné vzdelávanie podľa § 90d ods. 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, realizované v rámci individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podporeného z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (K7, R2)

    Hlavným cieľom bolo zvýšiť digitálnu gramotnosť a zlepšiť digitálne zručnosti v oblastiach využiteľných pre prácu PZ - učiteľov vychovávateľov, majstrov OV. Zvýšiť ich povedomie o bezpečnosti na internete a netikete.

    Čiastkovými cieľmi bolo:

    - oboznámiť sa so spoločným európskym referenčným rámcom digitálnych kompetencií, zhodnotenie svojich digitálnych zručností v dotazníku S4T

    - Vedieť nájsť, spracovať, a využiť digitálne zdroje na vyučovacích hodinách aj mimo nich.

    - Vedieť vytvoriť vhodný digitálny obsah - Vedieť pracovať v prostredí Edupage

    - Vedieť uložiť digitálny obsah nabezpečných úložiskách

    - Vedieť využiť digitálne zdroje a zručnosti pri spracovávaní pedagogickej dokumentácie a ostatných administratívnych činnostiach PZ.

    - Oboznámiť sa s rôznymi typmi výučby si využitím digitálnych zdrojov a technológií - Dodržiavať netiketu a bezpečnosť na webe, vedieť riešiť vzniknuté problémy

     

    Program_vzdel._AVv_obl._DZ.pdf