• 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom, vyučovací jazyk: slovenský, bez prijímacej skúšky

    Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár po ukončení štúdia a získaní výučného listu ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom.

    Absolvent po 3 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

    Obsah vzdelávania

    Učebný odbor 6445 H kuchár pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania.

    Všeobecná zložka vzdelávania v odbore vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu na ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku v cudzom jazyku. V spoločenskovednej časti je vzdelávanie a príprava zameraná na vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti, na základné princípy etickej a náboženskej výchovy, dodržiavanie zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu. V prírodovednej časti je vzdelávanie zamerané na ovládanie základného učiva prírodovedných predmetov: matematiky, chémie, informatiky. Uvedený učebný odbor vychádza zo skladby odborných povinných a voliteľných predmetov učebného plánu.

    V časti odborných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, technológie prípravy pokrmov, stolovania a hospodárske výpočty. Pripravuje absolventa na prácu v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach, kde prevláda strojová výroba so zavedenou mechanizáciou za použitia výpočtovej techniky.

    Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 3. ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na získané vedomosti, zručnosti a návyky v príprave jedál, stolovaní, dodržiavaní hygienických zásad a predpisov.

    Pokračovanie v štúdiu

    Nadstavbové štúdium nadväzujúce na predchádzajúci odbor štúdia – študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie alebo 6403 L podnikanie v remeslách a službách -  úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A  a  získanie maturitného vysvedčenia.

    Záverečné skúšky odboru 6445 H kuchár: KOMPLETNÁ_GALÉRIA_NA_FACEBOOKU

     

    Zoznam absolvovaných predmetov počas trojročného štúdia

    Všeobecno-vzdelávacie predmety:

    Slovenský jazyk a literatúra
    Anglický jazyk / Nemecký jazyk
    Občianska náuka
    Etická výchova / náboženská výchova
    Biológia
    Chémia
    Matematika
    Informatika
    Telesná a športová výchova

    Odborné predmety:

    Ekonomika
    Hospodárske výpočty
    Spoločenská komunikácia
    Potraviny a výživa
    Stolovanie
    Technológia
    Úvod do sveta práce
    Odborný výcvik
    Cestovný ruch
    Základy podnikania