• Naša školská jedáleň denne pripravuje raňajky, desiatu, obed a večeru pre študentov SOŠChKaS v Šali a obedy pre dospelých stravníkov – zamestnancov školy. Denne pripravujeme priemerne 180 hlavných jedál a 160 doplnkových jedál.

     Finančné pásmo nákladov na nákup potravín, ktoré stanovilo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.3.2023. Rozpis stravnej jednotky je nasledovný:

     Jedlá pre študentov pripravuje kolektív 3 pracovníkov školskej jedálne, zložený z vedúcej školskej (p. Petrová) hlavnej kuchárky a pomocnej kuchárky.

     Jedálny lístok zostavujeme na dva týždne vopred, aby sme zabránili opakovaniu jedál a technologických postupov.

     Na poberanie stravy je potrebné vyplniť zápisný lístok /odovzdať vedúcej školskej jedálne/ a zaplatiť zálohu stravy.

     Objednávanie (t.j. prihlasovanie, odhlasovanie stravy) prebieha priamo v jedálni pri výdajnom okienku

     do 8:00 hod 24 hodín vopred pre celodennú stravu, obedy do 13,30 hod telefonicky na telefónnom čísle školskej jedálne – 031/7712320  mailom EleonoraPetrova@sossala.edupage.org, alebo správou v aplikácii EDUPAGE

     Strava je uhrádzaná zálohovo vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca bankovým prevodom, trvalým príkazom, vkladom na účet  SK33 8180 0000 0070 0030 9261. V prípade neuhradenia dlžnej sumy za stravu na nasledujúci mesiac , strava nebude podaná. Je možná dohoda, aby bola strava podaná aj v prípade neuhradenia. Je potrebné ju dohodnúť u vedúcej školskej jedálne aj s podmienkami vyrovnania záväzkov.

     Výdaj jedál:

     Raňajky    6 : 30 hod – 7: 20 hod.

     Obed       12 : 00 hod – 13 : 30 hod.

     Večera     17 : 00 hod – 18 : 00 hod.

     Na základe prijatia VZN NSK č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré vychádzalo z dokumentu MŠVVaŠ SR "Finančné pásma na nákup potravín od 1.3. 2023 (skupina A) a (skupina B)", riaditeľ školy určil výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa od 01. 02. 2024 nasledovne:

     celodenná strava:  6,20 €  

     v tom:

     Raňajky - 1,00 €
     Desiata -  0,85 €
     Obed  -    2,30 €
     Večera -   2,05 € 

     Poplatok za stravu sa uhrádza na číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0030 9261

     (Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu žiaka a mesiac, za ktorý stravu uhrádzate)

     V prípade nejasností môžete kontaktovať vedúcu školskej jedálne 

     Eleonóra Petrová na tel. č. 031/ 771 23 20.