•  

   PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

   pre školský rok 2022/2023

    

   Podmienky sú vypracované v zmysle  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom  596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   Po prerokovaní podmienok v pedagogickej rade a rade školy stanovujem tieto podmienky pre prijatie do prvého ročníka 4-ročného študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.

    

   1. Podmienkou prijatia uchádzača do 1. ročníka štvorročného denného štúdia je:
    1. Prihláška zaslaná škole zákonným zástupcom neplnoletého žiaka alebo plnoletým uchádzačom do 20.3.2022,
    2. Úspešné vykonanie prijímacej skúšky a umiestnenie sa v poradovníku zostaveného podľa celkového počtu bodov,
    3. Získanie nižšieho stredného vzdelania,
    4. Uchádzač nemôže byť žiakom inej strednej školy.

    

   1. Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí:
    1. zo slovenského jazyka a literatúry a
    2. z biológie

   Prijímacia skúška bude vykonávaná formou písomného testu.

   Obsah a rozsah prijímacej skúšky určujú vzdelávacie štandardy týchto predmetov pre II. stupeň základnej školy.

   Každý uchádzač, ktorý má vykonať prijímacie skúšky dostane vopred pozvánku s pokynmi a kódom.

    

   1. Celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní tvorí súčet bodov:
    1. Za test zo slovenského jazyka a literatúry     - maximálne 20 bodov
    2. Za test z biológie                                            – maximálne 20 bodov
    3. Za prospech zo základnej školy v predmetoch:

   Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Informatika, Chémia a Biológia

     • na konci 8. ročníka                                 maximálne 5 bodov
     • v I. polroku 9. ročníka ZŠ                      maximálne 5 bodov

    

                         Priemer

              Počet bodov

   1,00 – 1,50

             5

   1,51 – 2,00

             4

   2,01 – 2,50

             3

   2,51 – 2,70

             2

   2,71 – 3,00

             1

   nad 3,00

             0

    

    

    

    

   V prípade, že uchádzač o štúdium bude mať miesto známok uvedené v koncoročnom hodnotení za 8. ročník alebo v polročnom vysvedčení za 9. ročník slovné hodnotenie, toto bude prevedené na známky podľa internej smernice školy.

    

   1. Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a biológie uchádzač úspešne vykoná, ak v každom vyučovacom predmete na písomnej skúške získa 5 a viac bodov. Ak uchádzač získa v jednom z uvedených predmetov nižší počet bodov ako 5, uchádzač prijímaciu skúšku vykonal neúspešne.

    

   1. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných žiakov.
     • Maximálny počet dosiahnutých bodov je 50 = 20 + 20 + 5 + 5
     • Žiak musí získať minimálne 10 bodov.

    

   1. Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní dosiahol v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť určenú školským zákonom, t.j. najmenej 80% (§65 odst. 5 školského zákona).

    

   1. V prípade rovnosti  umiestnenia bude uprednostnený uchádzač, ktorý spĺňa nasledovné požiadavky v tomto poradí:
   • má zníženú pracovnú schopnosť (doklad je potrebné priložiť spolu s prihláškou)
   • dosiahol lepší prospech  z biológie v 1. polroku 9. ročníka ZŠ
   • dosiahol vyšší počet bodov v teste z BIO
   • dosiahol lepší priemer v 1. polroku 9. ročníka ZŠ.

    

   1. Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať upravenú formu, obsah a rozsah písomných testov v súlade s pokynmi, ktoré musia tvoriť súčasť prihlášok na štúdium.

    

   1. Žiakom, ktorí nebudú prijatí na odbor, o ktorý majú záujem, bude ponúknuté štúdium v inom odbore, v ktorom budú voľné miesta.

    

   1. Ak sa žiak z vážnych zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích skúšok, oznámi túto skutočnosť jeho zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky do 8,00 hod. a predloží potvrdenie o dôvode neúčasti riaditeľke školy, ktorá určí náhradný termín prijímacej skúšky. V takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do 1. ročníka.

    

   1. Kompletný poradovník uchádzačov bude zverejnený podľa výsledkov prijímacieho konania na výveske školy a na webovom sídle dňa 18.5.2022. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená uchádzačov, ale číselné kódy, ktoré im budú pridelené vopred.

    

   1. Potvrdenie o nástupe prijatého uchádzača doručí škole zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak najneskôr do 3 pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania, do 23.5.2022. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory uvedené v prihláške strácajú platnosť. Ak zákonný zástupca v uvedenej lehote nepotvrdí nastúpenie na štúdium, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť a riaditeľka školy môže ponúknuť uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

    

   Po prerokovaní podmienok v pedagogickej rade a rade školy stanovujem tieto podmienky pre prijatie do prvého ročníka pre 3-ročné učebné odbory – 6444H čašník/servírka, 6445H kuchár, 6456H kaderník, 4580H02 chovateľ – chov koní a jazdectvo.

    

   Uchádzači o štúdium do učebných odborov nekonajú prijímacie skúšky, t. z. prijímacie konanie prebieha bez priamej účasti uchádzačov.

    

   1.  Podmienkou prijatia uchádzača do 1. ročníka trojročného denného štúdia je:
    1. Prihláška zaslaná škole zákonným zástupcom neplnoletého žiaka alebo plnoletým uchádzačom do 20.3.2022,
    2. Získanie nižšieho stredného vzdelania,
    3. Uchádzač nemôže byť žiakom inej strednej školy.

    

   1. Vo všetkých učebných odboroch budú žiaci prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií:

   Celkový počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní tvorí súčet bodov za prospech zo základnej školy v predmetoch:

   Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Informatika, Chémia a Biológia:

     • na konci 8. ročníka ZŠ              maximálne 7 bodov
     • v I. polroku 9. ročníka ZŠ        maximálne 7 bodov

   Ø známok na konci 8. ročníka a za prvý polrok 9. ročníka ZŠ:

   1,00       -             1,50                      7 bodov

   1,51       -             2,00                      6 bodov

   2,01       -             2,50                      5 bodov

   2,51       -             3,00                      4 body

   3,01       -             3,50                      3 body

   3,51       -             4,00                      2 body

   4,01       -             4,50                      1 bod

   4,51       -             5,00                      0 bodov

    

   V prípade, že uchádzač o štúdium bude mať miesto známok uvedené v koncoročnom hodnotení za 8. ročník alebo v polročnom vysvedčení za 9. ročník slovné hodnotenie, toto bude prevedené na známky podľa internej smernice školy.

    

   1. O prijatí žiaka na štúdium rozhodne riaditeľka školy na návrh prijímacej komisie podľa súčtu získaných bodov až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných žiakov.

   Maximálny počet dosiahnutých bodov je 14 bodov, žiak musí získať minimálne 2 body.

    

   1. V prípade rovnosti  umiestnenia bude uprednostnený uchádzač, ktorý má zníženú pracovnú schopnosť (doklad je potrebné priložiť spolu s prihláškou).

    

   1. Kompletný poradovník uchádzačov bude zverejnený podľa výsledkov prijímacieho konania na výveske školy a na webovom sídle dňa 18.2022. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená uchádzačov, ale číselné kódy, ktoré im budú pridelené vopred.

    

   1. Potvrdenie o nástupe prijatého uchádzača doručí škole zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak najneskôr do 3 pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacieho konania, do 23.5.2022. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory uvedené v prihláške strácajú platnosť. Ak zákonný zástupca v uvedenej lehote nepotvrdí nastúpenie na štúdium, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť a riaditeľka školy môže ponúknuť uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

    

   1. Žiakom, ktorí nebudú prijatí na odbor, o ktorý majú záujem, bude ponúknuté štúdium v inom odbore, v ktorom budú voľné miesta.

    

    

   Po prerokovaní podmienok v pedagogickej rade a rade školy stanovujem tieto podmienky pre prijatie do prvého ročníka pre 2-ročný učebný odbor 4572 F poľnohospodárska výroba.

   1. Žiak neukončil vzdelávací program ZŠ v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne.
   2. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
   3. Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok.
   4. Poradie uchádzačov   určí priemerný prospech z povinných predmetov na konci posledného absolvovaného ročníka na základnej škole.
   5. V prípade rovnosti bodov u uchádzačov o prijatí rozhodnú kritériá v tomto poradí dôležitosti:
   1. má zníženú pracovnú schopnosť (doklad je potrebné priložiť spolu s prihláškou),
   2. ukončil vyšší ročník základnej školy.

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                    Ing. Lívia Szabóová

                                                                                                                                        riaditeľka školy

    

   V Šali, dňa 18.2.2022

    

   Schválené na PR, dňa 18.2.2022

                

                                                                                                      

    

 • Okruhy otázok na prijímacie skúšky

 • Mapa konania prijímacích skúšok - ŠI pri SOŠChKaS, Kráľovská 48, 927 01 Šaľa