• Vďaka výhodným klimatickým a pôdnym podmienkam malo mesto Šaľa v minulosti výrazný poľnohospodársky charakter. Začiatkom storočia tvorili strední roľníci väčšinu obyvateľstva. Roľníci hospodárili neefektívne, nemoderne. V záujme dosiahnutia lepších výsledkov bolo potrebné sa venovať výchove roľníkov. Z tohoto dôvodu aj v Šali založili už v r. 1904 Roľnícku školu. Jej prvým riaditeľom sa stal Alexander Šimon. Aby sa poľnohospodárskej výrobe mohli venovať odborne, založilo sa vzorové hospodárstvo, záhradníctvo, ovocný sad.

    Pre potreby školy vyčlenili 60 jutár zeme ( l jutro = 0,57 ha). Postavila sa budova školy so služobným bytom, vybudovali sa maštale, chlievy, kováčska vyhňa. Vyučovanie prebiehalo od novembra do februára, účasť bola dobrovoľná, vyučovacím jazykom bola maďarčina. Mladých roľníkov učili novým metódam poľnohospodárskej výroby, novej technike obrábania pôdy. oboznámili sa s novou mechanizáciou, učili sa vyrábať aj domáce náradie z dreva, pliesť košíky, očkovať stromy, štepiť vinič, sledovať rentabilitu v živočíšnej výrobe. Škola v tejto podobe zostala aj v medzivojnovom období. Po roku 1945 sa z nej stala nižšia roľnícka škola so všeobecným zameraním. Študijná doba boli dva roky. Škola však prešla mnohými premenami. V r. 1952 bol zriadený školský majetok, postavili sa skleníky, sýpky, ustajňovacie priestory. Na mieste starých maštali sa postavila jedáleň a kuchyňa, v blízkosti hospodárskeho dvora bytovka.

    V roku 1953 bola zriadená poľnohospodárska majstrovská škola, ktorú navštevovali pracovníci z praxe starší ako 18 rokov. O 8 rokov neskôr, v roku 1960, otvorili l. ročník štvorročného štúdia, škola sa premenovala na Strednú poľnohospodársko-technickú školu a prvým riaditeľom sa stal Ing. Ján Humpl. Škola mala 151 študentov a učňov, vyučovalo sa v slovenskom i maďarskom jazyku. Postupne sa dobudovali kabinety, laboratóriá, špeciálne učebne, domov mládeže. Školský majetok sa stal pedagogickým pracoviskom SPTŠ. Obhospodaroval celkove 227 ha pôdy a mal patričnú mechanizáciu. V roku 1965 bol na ŠM založený chov dostihových koní. Škola bola úspešná, napriek tomu sa však v roku 1968 začalo s jej likvidáciou. V jej priestoroch umiestnili ZDŠ, ĽŠU, sobášnu sieň. V roku 1970 bola SPTŠ zrušená. Miesto SPTŠ sa začalo vyučovanie Poľnohospodárske učilište.

    V školskom roku 1975/76 sa na Poľnohospodárskom učilišti zriadil nový odbor: chovateľ koni a jazdec z povolania ako jediný tohoto zamerania na Slovensku. Učilište si svojpomocne vybudovalo priestory pre teoretické vyučovanie, administratívnu budovu, krytú jazdiareň, nové učebne, laboratórium. Od školského roku 1980/81 sa POU stáva stredným odborným učilišťom. Od roku 1979 sa otvorila aj stredná škola pracujúcich - štúdium popri zamestnaní. Prví maturanti ukončili školu v roku 1981. V roku 1980 bol zrušený školský majetok.

    Okrem odborov zaoberajúcich sa chovom koní a poľnohospodárstvom sa v školskom roku 2005/2006 obohatila sa ponuka odborov o učebné odbory kuchár, čašník a v školskom roku 2006/2007 o učebný odbor kaderník/čka. Absolventi odborov čašník, servírka pokračujú v štúdiu v nadstavbovom maturitnom štúdiu v odbore spoločné stravovanie. V roku 2008 bol zmenený názov školy na "Stredná odborná škola, Štúrova 74, Šaľa".

    Pre školský rok 2018/2019 bol názov školy obohatený o prívlastok - "Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola"