• Nové perspektívy pre chov koní na Strednom odbornom učilišti poľnohospodárskom v Šali boli stanovené v školskom roku 1975/76 zriadením odboru Chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo. Zabezpečenie odbornej a racionálnej výučby na škole ojedinelého typu na Slovensku si vyžadovalo sústrediť do jednej lokality administratívnom budove, vyučovacie priestory pre teoretickú výučbu a postupné vybudovanie chovateľského prostredia pre vlastný chov koní. Vyčlenili sa dostatočné plochy pasienkov pre predpokladaný počet koní a výbehy pre jednotlivé kategórie koní. Postupne sa vybudovali dve otvorené jazdiarne, ako tréningová, priestorová dráha pre dostihové kone ako aj krytá hala. Rekonštrukciou maštali bývalého Školského majetku sa získalo boxové resp. voľné ustajnenie pre cca 100 koní. Rozvoj chovu koní bol ovplyvnený zavedením učebného odboru chov koní a jazdectvo čo si vyžadovalo produkciu koní vhodných nielen pre jazdeckú výučbu žiakov ale aj ich perspektívne využitie vo viacerých disciplínach jazdeckého športu.

      Pôvodné stádo kobýl budované na podklade vysokokrvných a plnokrvných kobýl mohutnejšieho typu a kobýl slovenského teplokrvníka bolo potrebné zapojiť do zošľachťovacieho procesu. Základnou filozofiou bolo chovať kone charakterné s dobrým temperamentom, vhodné najmä pre športové účely skokového jazdenia. Chovným cieľom je produkcia ušľachtilého koňa, jednostranne výkonnostného športového typu, väčšieho telesného rámca s dobrým a pevným fundamentom, zodpovedajúcej mohutnosti, tvrdej konštitúcie s dobrým temperamentom a charakterom a mechanikou pohybu, s rýchlosťou odpovedajúcou požiadavkám športových a dostihových súťaži, s veľmi dobrými skokovými schopnosťami.

      Plemenárska práca v chove koní SOŠChKaS Šaľa je charakterizovaná priebežným zošľachťovacím procesom, s cieľom zlepšiť typ, telesnú stavbu, konštitúciu a výkonnostné vlastnosti. Systém plemenárskej práce a chovateľský zámer si vyžaduje jednotné metodické poňatie, pričom základom je sledovanie stanoveného chovného cieľa. Pri zabezpečovaní šľachtického programu je u anglického plnokrvníka v zásade používaná čistokrvná plemenitba. U Slovenského teplokrvníka sa robí zošľachťovacie kríženie prostredníctvom plemien: anglický plnokrvník, hannoverský kôň, v súčastnosti aj oldenburgský kôň za účelom dosiahnutia primeranej mohutnosti, zlepšenia jazditeľnosti, mechaniky pohybu a skokových schopností. Rozhodujúci nebude podiel zošľachťovacieho plemena, ale typ a výkonnosť. Voľba metodických postupov pri zošľachťovaní bude usmerňovaná pravideľným hodnotením dosahovaných výsledkov a ich porovnávaním s chovným cieľom. V roku 2003 ako aj v minulých rokoch sme používali výlučne žrebce s overenou športovou výkonnosťou a plemenníkom, u ktorých je kumulovaná preverovaná škodová krv ich predkov.

      V súčasnosti máme v chove zavedených 9 plemenných kobýl, ktorých otcovia sú v zmysle nášho zošľachťovacieho programu kde sú výlučne renomované športovo overené zahraničné žrebce. Dlhoročný plemenársky tlak uplatňovaný v chove koní na SOŠChKaS Šaľa priniesol už viacero úspechov, ktoré overili oprávnenosť nášho šľachtiteľského programu. Naše kone sa postupne svojimi výkonmi pretláčali do povedomia športovcov a chovateľov a záujem o ne pretrváva dodnes. Mnohé z nich boli predané nielen u nás, ale aj do zahraničia, kde pre svoj charakter a dobré športové vlastnosti sú všestranne používané. Svoje jazdecké umenie preukázali naši žiaci pozitívne aj v tradičných medzinárodných mítingoch v Bratislave aj v zahraničí, na svetovej úrovni súťažia naši reprezentanti vo voltížnom jazdení a nezaostávajú ani parkúroví a dostihoví jazdci na koňoch vlastného chovu. SOŠChKaS v Šali počas celého roka predáva zo svojho majetku kone určené na predaj v zmysle zásad hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vybrané kone sú ocenené oceňovacou komisiou a odpredávajú sa v zmysle ponukového konania, ktoré sa vyhodnocuje záujmu kupujúcich minimálne raz mesačne.