• 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov, ktoré sa končí maturitnou skúškou, vyučovací jazyk: slovenský, bez prijímacej skúšky

   Prihláška na nadstavbové štúdium (prihlaska_NS.rtf)

   Absolvent študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách je pripravený zostrojiť vlastný podnikateľský plán vo všetkých detailoch a v celistvosti vo všetkých fázach jeho realizácie v praxi, ekonomicky hodnotiť rozsah investičnej činnosti a určiť jej účelnosť a tvorivo uplatňovať manažérske postupy v práci s ľuďmi. Pozná metódy a spôsoby efektívnej pracovnej motivácie, tvorivo využíva moderné a marketingové techniky pri rešpektovaní zásad podnikateľskej etiky. Ovláda vedenie účtovnej evidencie a vie vykonávať iné administratívne práce podľa požiadaviek platnej legislatívy. Absolvent má schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vie prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

   Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

   Pokračovanie v štúdiu

   Pomaturitné štúdium zdokonaľovacie alebo inovačné, pomaturitné štúdium kvalifikačné, pomaturitné štúdium špecializačné, vyššie odborné štúdium, štúdium na vysokej škole.

   Zoznam absolvovaných predmetov počas dvojročného štúdia

   Všeobecno-vzdelávacie predmety:

   Slovenský jazyk a literatúra
   Nemecký jazyk
   Anglický jazyk
   Konverzácia z nemeckého / anglického jazyka
   Dejepis
   Chémia
   Ekológia
   Matematika
   Informatika
   Telesná a športová výchova

    

   Odborné predmety:

   Ekonomika
   Účtovníctvo
   Podnikanie a drobné podnikanie
   Psychológia práce
   Technika administratívy
   Právna náuka
   Marketing
   Manažment
   Prevádzka obchodu
   Hotelové služby
   Obchodná administratíva
   Tovaroznalectvo
   Cestovný ruch
   Prax