• Projekt Erasmus+ uskutočňuje ako praktická mobilita v rámci kľúčovej akcie KA1 pre skupinu učiacich sa v OVP.

   Hlavným cieľom projektu je aktualizácia a prehlbovanie pracovných návykov odborných študentov, získať praktické skúsenosti, vedomosti a zručnosti v pracovnom a vzdelávacie prostredí spolupracujúcich organizácií a uznávanie výstupov a výsledkov vzdelávania v kvalifikačnom profile účastníka v súlade so školským vzdelávacím programom. Uplatňovanie európskeho kreditného systému pre odborné vzdelávanie (ECVET) je zamerané na podporu znalostnej bázy pre jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a na hodnotenie, prenos a validáciu výsledkov vzdelávania. Hlavným cieľom je dosiahnuť lepšiu profesijnú uplatniteľnosť účastníkov - žiakov SOŠChKaS Šaľa.
   Dôležitým aspektom realizácie mobilitných stáží je aj inovácia Školského vzdelávacieho programu SOŠChKaS Šaľa v oblasti odborného vzdelávania prostredníctvom najnovších trendov v zahraničí, či upevňovanie existujúcich a nadväzovanie nových kontaktov v rámci projektovej spolupráce s partnerskými organizáciami z krajín Európskej únie.
   Certifikácia absolvovaných mobilít prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikačného systému Europass zvýši akceptáciu výsledkov mobilít u potenciálnych zamestnávateľov predovšetkým na európskom trhu práce. Budúcej uplatniteľnosti účastníkov stáží napomôže aj zlepšovanie jazykových kompetencií účastníkov stáže, zlepšená schopnosť ich adaptácie na rôzne kultúrne a spoločenské prostredia.
   Pri hľadaní nových partnerov prebehla fáza uznania kurikula a vzdelávacieho obsahu SOŠChKaS Šaľa,obsah budúcej spolupráce potvrdili aj partneri, ktorí spolupracovali v rámci programu Erasmus+ v predchádzajúcom období.

   Partnermi pre SOŠChKaS Šaľa sú:
   1. Španielsko: Club Hípico el Ranchito, Málaga
   2. Portugalsko: Hipologické centrum Trote, Braga
   3. Írsko: RACING ACADEMY; CENTRE OF EDUCATION, Kildare
   4. Malta: 
   Horse Trail Riding Centre, Triq Lapsi, Siggiewi
   5. ČR: 
   Koně jinak z.s., Bílé Vchynice - Kladruby nad Labem
   6. MR: Pettkó-Szandtner Tibor, Lovaskollégium és Szakiskola, Bábolna.