• 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov, ktoré sa končí maturitnou skúškou, vyučovací jazyk: slovenský, bez prijímacej skúšky

   Prihláška na nadstavbové štúdium (prihlaska_NS.rtf)

   Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu, po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe, v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní – prevádzkár, šéfkuchár, šéfcukrár, hlavný čašník, majster odbornej výchovy a ostatné povolania a činnosti súvisiace so spoločným stravovaním a cestovným ruchom, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie. Absolvent má schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. Má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

   Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

   Pokračovanie v štúdiu

   Pomaturitné štúdium zdokonaľovacie alebo inovačné, pomaturitné štúdium kvalifikačné, pomaturitné štúdium špecializačné, vyššie odborné štúdium, štúdium na vysokej škole.

   Zoznam absolvovaných predmetov počas dvojročného štúdia

   Všeobecno-vzdelávacie predmety:

   Slovenský jazyk a literatúra
   Nemecký jazyk
   Anglický jazyk
   Konverzácia z nemeckého / anglického jazyka
   Dejepis
   Chémia
   Ekológia
   Matematika
   Informatika
   Telesná a športová výchova

   Odborné predmety:

   Technika prevádzky
   Manažment v spoločnom stravovaní
   Právna náuka
   Marketing
   Hospodárska korešpondencia
   Hotelové služby
   Špeciálna obsluha
   Ekonomika
   Účtovníctvo
   Cestovný ruch
   Prax