• 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov, ktoré sa končí maturitnou skúškou, vyučovací jazyk: slovenský, bez prijímacej skúšky

   Prihláška na nadstavbové štúdium (prihlaska_NS.rtf)

   Absolvent nadstavbového štúdia - študijný odbor 4512 L poľnohospodárstvo ovláda a používa odbornú terminológiu svojho odboru, pozná a vie vysvetliť biologickú, chemickú a fyzikálnu podstatu procesov prebiehajúcich v organizmoch rastlín a zvierat, v populáciách a ekosystémoch, pozná jednotlivé druhy a kategórie hospodárskych zvierat, pozná významné hospodárske rastliny a ich hospodársky a spoločenský význam, ovláda zásady konvenčného a ekologického pestovania rastlín a chovu zvierat, vie diagnostikovať najčastejšie a významne rozšírené prejavy chorôb a škodcov kultúrnych rastlín, drevín a zvierat, pozná základné druhy hospodárskych a priemyselných hnojív, zásady ich aplikácie vo vzťahu k životnému prostrediu, vie charakterizovať osivá, sadivá, ich vlastnosti, základné druhy krmív a ich využitie.  Absolvent má schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. Má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

   Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.

   Pokračovanie v štúdiu

   Pomaturitné štúdium zdokonaľovacie alebo inovačné, pomaturitné štúdium kvalifikačné, pomaturitné štúdium špecializačné, vyššie odborné štúdium, štúdium na vysokej škole.

   Zoznam absolvovaných predmetov počas dvojročného štúdia

   Všeobecno-vzdelávacie predmety:

   Slovenský jazyk a literatúra
   Nemecký jazyk
   Anglický jazyk
   Konverzácia z nemeckého / anglického jazyka
   Dejepis
   Chémia
   Biológia
   Matematika
   Informatika
   Telesná a športová výchova

   Odborné predmety:

   Ochrana rastlín
   Spracovanie poľnohosp. produktov
   Hygiena a prevencia
   Chov koní
   Rastlinná výroba
   Živočíšna výroba
   Mechanizácia
   Ekonomika
   Účtovníctvo
   Prax