• 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom, vyučovací jazyk: slovenský, bez prijímacej skúšky

   Absolventi učebného odboru 6456 H kaderník nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach  malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky. 

   Absolvent učebného odboru kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. Pre vykonávanie kaderníckych činností má vedomosti z materiálov, technológie, odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z hospodárenia malých podnikoch, z pracovného práva, z kontaktu so zákazníkom, komunikácie, etiky, cudzích jazykov.  

   Obsah vzdelávania

   Učebný odbor 6456 H kaderník vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. V jazykovej časti je vzdelanie zamerané na dobrú znalosť pravidiel spisovného slovenského jazyka, kultivovaného prejavu, verbálnej a neverbálnej komunikácie. Vo zvolenom cudzom jazyku na komunikáciu v bežnom odbornom styku so zákazníkom a na ovládanie pravidiel spoločenského správania sa v osobnom a pracovnom styku. V spoločensko-vednej časti je vzdelávanie zamerané na získanie vedomia o vývoji ľudskej spoločnosti, o podstate právneho štátu, o pravidlách a zásadách slušného správania a morálky, základov  filozofie, čo pomáha dotvárať všeobecné vzdelanie absolventa. V prírodovednej časti je vzdelanie zamerané na ovládanie učiva stredoškolskej matematiky, informatiky, chémie potrebného pre odborné predmety.

   V odborných predmetoch materiály, technológia je príprava zameraná  na získanie vedomostí  o pôsobení kaderníckych materiálov na vlasy a pokožku, o usporiadaní a zariadení pracoviska kaderníka, o funkciách pracovného náradia a pomôcok,  prístrojoch a zariadení, o pracovných postupoch kaderníckych prác, základoch vlasovej kozmetiky, manikúry, líčenia a starostlivosti o pleť, o výrobe vlasových doplnkov a úprave parochní. V predmete odborné kreslenie o náčrtoch a schémach vlasov a účesov. V predmete zdravoveda o poskytovaní prvej pomoci, zásadách hygieny a kožných chorobách pokožky hlavy a chorobách vlasov. V predmete psychológia a spoločenská výchova je príprava zameraná na základy všeobecnej psychológie, psychológie osobnosti, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie, psychológie práce a aplikovanej psychológie.  V ekonomickej časti predmetov je príprava zameraná na základné ekonomické pojmy, vzťahy medzi nimi, právne formy podnikania, činnosť podniku a jeho vzťah k štátnemu rozpočtu, bankám, poisťovniam, na personálne podmienky fungovania, na odbytovú a riadiacu činnosť podniku a pôsobenie trhového mechanizmu.

   Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje formou odborného výcviku. Príprava je zameraná na overenie  a získanie odborných zručností a aplikácie teoretických vedomostí v praxi pri umývaní vlasov, masáži hlavy, strihaní vlasov, vodovej ondulácie, preparácie vlasov, farbení a odfarbovaní, melírovaní, zhotovovaní vlasových doplnkov a úpravu parochní, použití vlasovej kozmetiky, starostlivosti o ruky a pleť.  

   Pokračovanie v štúdiu

   Nadstavbové štúdium nadväzujúce na predchádzajúci odbor štúdia – študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách -  úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A  a  získanie maturitného vysvedčenia.

   Záverečné skúšky odboru 6456 H kaderník: KOMPLETNÁ_GALÉRIA_NA_FACEBOOKU

   Zoznam absolvovaných predmetov počas trojročného štúdia

   Všeobecno-vzdelávacie predmety:

   Slovenský jazyk a literatúra
   Anglický jazyk / Nemecký jazyk
   Občianska náuka
   Etická výchova / náboženská výchova
   Biológia
   Chémia
   Matematika
   Informatika
   Telesná a športová výchova

   Odborné predmety:

   Ekonomika
   Materiály
   Technológia
   Odborné kreslenie
   Zdravoveda
   Psychológia a spoločenská výchova
   Úvod do sveta práce
   Odborný výcvik