• 4-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou, vyučovací jazyk: slovenský

   Absolvent študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, ktorý je orientovaný na chov koní a jazdectvo a primeraným všeobecným vzdelaním.

   Uplatnenie absolventov: Absolventi štúdia sa môžu uplatniť ako kvalifikovaní prevádzkoví pracovníci v chove koní v súvislosti s chovom a odchovom, kŕmením, ošetrovaním a plemenitbou koní, vedenie výcviku rozličných úžitkových kategórií koní a výcviku jazdcov, vykonávanie praktickej činnosti jazdca spojenej s o zootechnickou a veterinárnou starostlivosťou o kone, samostatné a odborné riešenie otázky chovu a odchovu, reprodukcie, výživa a kŕmenia koní. Sú vyhľadávaní na trhu práce na Slovensku i v zahraničí. Absolventi sú dostatočne adaptabilní aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov, schopní pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvale zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať metódy práce technika, dôležité odborné manuálne zručnosti a ciel'avedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Absolventi tohto študijného odboru sú pripravení aj na vysokoškolské štúdium predovšetkým v prírodovedných odboroch.

   Obsah vzdelávania

   Absolvent študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo má gymnaziálne vedomosti zo slovenského jazyka, potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku. Pozná vybrané diela slovenskej a svetovej literatúry. Má pokročilé znalosti z cudzieho jazyka, ktoré mu umožňujú bežnú komunikáciu s cudzincami a pri výkone svojej profesie. Celé štyri roky štúdia sú v tomto odbore vyučované dva cudzie jazyky - Anglický jazyk a Nemecký jazyk.

   V oblasti všeobecno-vzdelávacích predmetov je zvýšená pozornosť venovaná prírodovednej oblasti, predovšetkým biológii, chémii, ktorých znalosti sú potrebné pre pochopenie odborných hipologických predmetov.

   V oblasti praktických vedomostí z chovu koní absolvent študijného odboru pozná a má osvojené základné princípy a metódy chovu koní, plemenitby, reprodukcie a odchovu koní, výživy a kŕmenia koní, výcviku koní a jazdcov. Pozná zásady zoohygieny a prevencie chorôb a zranení koní, technické pomôcky, mechanizmy a stavby používané v chove a výcviku koní, základy podkováčskej starostlivosti, základy sedlárstva a remenárstva. Ovláda odborné práce v súvislosti s chovom, odchovom, kŕmením, ošetrovaním a plemenitbou koní. Ovláda práce súvisiace so zapriahaním a prepravou koní. Ovláda výcvik rozličných úžitkových kategórií koní, vykonávať praktickú činnosť jazdca, opravy jazdeckej výstroje a práce spojené s podkúvaním koní.

   Vzdelávanie je v neposlednom rade zamerané na ekonomické princípy a metódy manažovania a prevádzkovania chovateľského, resp. jazdeckého zariadenia.  Absolvent má zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Vie efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

   Pokračovanie v štúdiu

   Pomaturitné štúdium zdokonaľovacie alebo inovačné, pomaturitné štúdium kvalifikačné, pomaturitné štúdium špecializačné, vyššie odborné štúdium, štúdium na vysokej škole.

   Zoznam absolvovaných predmetov počas štvorročného štúdia

   Všeobecno-vzdelávacie predmety:

   Slovenský jazyk a literatúra
   Nemecký jazyk
   Anglický jazyk
   Občianska náuka
   Dejepis
   Etická výchova / náboženská výchova
   Matematika
   Informatika
   Telesná a športová výchova
   Chémia
   Biológia

   Odborné predmety:

   Chov koní
   Teória jazdy na koni
   Súťažný poriadok
   Etológia koní
   Stavby, stroje, zariadenia
   Hygiena a prevencia
   Základy kováčstva a podkováčstva
   Pedagogika tréningu
   Základy sedlárstva a remenárstva
   Hipoterapia
   Mechanizácia
   Pestovanie rastlín
   Chov hospodárskych zvierat
   Ekonomika
   Podnikanie a služby
   Písanie na stroji a korešpondencia
   Účtovníctvo
   Motorové vozidlá
   Odborná prax