• 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom, vyučovací jazyk: slovenský, bez prijímacej skúšky

   Absolvent učebného odboru 6444 H čašník/servírka po ukončení štúdia a získaní výučného listu ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda psychológiu práce s ľuďmi.

   Absolvent po 3 rokoch prípravy podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu čašníka - servírky v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

   Obsah vzdelávania

   Učebný odbor 6444 H čašník/servírka pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania.

   Všeobecná zložka vzdelávania v odbore vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej časti vzdelávania je príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu na ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku v cudzom jazyku. V spoločenskovednej časti je vzdelávanie a príprava zameraná na vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti, na základné princípy etickej a náboženskej výchovy, dodržiavanie zásad spoločenského správania a spoločenského protokolu. V prírodovednej časti je vzdelávanie zamerané na ovládanie základného učiva prírodovedných predmetov: matematiky, chémie, informatiky. Uvedený učebný odbor vychádza zo skladby odborných povinných a voliteľných predmetov učebného plánu.

   V časti odborných predmetov je vzdelávanie a príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, potravín a výživy, technológie prípravy pokrmov, stolovania a hospodárske výpočty. Pripravuje absolventa na prácu v malokapacitných a veľkokapacitných stravovacích zariadeniach, kde prevláda strojová výroba so zavedenou mechanizáciou za použitia výpočtovej techniky.

   Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje v 1. – 3. ročníku výučbou odborného predmetu odborný výcvik. Dôraz sa kladie na získané vedomosti, zručnosti a návyky v príprave jedál, stolovaní, dodržiavaní hygienických zásad a predpisov.

   Pokračovanie v štúdiu

   Nadstavbové štúdium nadväzujúce na predchádzajúci odbor štúdia – študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie alebo 6403 L podnikanie v remeslách a službách -  úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A  a  získanie maturitného vysvedčenia.

   Záverečné skúšky odboru 6444 H čašník/servírka:

   GALÉRIA NA FACEBOOKU # 1GALÉRIA NA FACEBOOKU # 2

   Zoznam absolvovaných predmetov počas trojročného štúdia

   Všeobecno-vzdelávacie predmety:

   Slovenský jazyk a literatúra
   Anglický jazyk / Nemecký jazyk
   Občianska náuka
   Etická výchova / náboženská výchova
   Bológia
   Chémia
   Matematika
   Informatika
   Telesná a športová výchova

   Odborné predmety:

   Ekonomika
   Hospodárske výpočty
   Spoločenská komunikácia
   Potraviny a výživa
   Stolovanie
   Technológia
   Úvod do sveta práce
   Odborný výcvik
   Cestovný ruch
   Základy podnikania