• 3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom, vyučovací jazyk: slovenský, bez prijímacej skúšky

   Absolvent učebného odboru 4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným vzdelaním. Dokáže sa orientovať v celej oblasti chovu koní a jazdectve, je schopný vykonávať odborne základné a špecializované činnosti v chove koní. Pozná príznaky ochorenia koní, dokáže posúdiť ich zdravotný stav a príčiny ochorenia a poskytnúť im prvú pomoc. Kone predvádza a pomáha pri ich podkúvaní.

   Obsah vzdelávania

   Absolvent učebného odboru 4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo má základné vedomosti zo slovenského jazyka, potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku. Pozná vybrané diela slovenskej a svetovej literatúry. Má základné znalosti z cudzieho jazyka, ktoré mu umožňujú bežnú komunikáciu s cudzincami a pri výkone svojej profesie.

   Absolvent pozná odbornú terminológiu používanú pri jazde na koni alebo v záprahu, postupy a princípy jazdy, metodiku a didaktiku výcviku jazdca a koňa. Hlbšie pozná a má osvojené princípy a metódy chovu koní, plemenitby, reprodukcie a odchovu koní, výživy a kŕmenia koní, ekonomiku, princípy a metódy manažovania chovateľského alebo jazdeckého zariadenia. Pozná zásady zoohygieny a prevencie chorôb a zranení koní, pomôcky, mechanizmy a inovované technické zariadenie stavieb používaných v chove koní. Praktická zložka prípravy sa uskutočňuje sa formou odborného výcviku.

   Absolvent učebného odboru vie vykonávať kvalifikované činnosti v chove koní, ošetrovanie všetkých vekových kategórií plemenných, športových, dostihových a ťažných koní, ich prípravu na pracovné využitie v sedle, záprahu, predvedenie koní na výkonnostné skúšky a športové súťaže. Vie riadiť traktor a vykonávať jeho bežnú údržbu.

   Pokračovanie v štúdiu

   Nadstavbové štúdium nadväzujúce na predchádzajúci odbor štúdia – študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách - úplné stredné odborné vzdelania na úrovni ISCED 3A  a  získanie maturitného vysvedčenia.

   Zoznam absolvovaných predmetov počas trojročného štúdia

   Všeobecno-vzdelávacie predmety:

   Slovenský jazyk a literatúra
   Anglický jazyk / Nemecký jazyk
   Občianska náuka
   Etická výchova / náboženská výchova
   Biológia
   Chémia
   Matematika
   Informatika
   Telesná a športová výchova

   Odborné predmety:

   Chov koní
   Teória jazdy na koni
   Dostihový a súťažný poriadok
   Životospráva jazdca
   Technické zariadenia
   Technológia rastlinnej výroby
   Základy opráv
   Podkúvačstvo
   Ekonomika
   Úvod do sveta práce
   Základy živočíšnej výroby
   Výživa a krmovinárstvo
   Strojníctvo
   Motorové vozidlá
   Odborný výcvik