• Letné aktivity školy v programe Erasmus+

     • Aj keď sme vyučovanie na SOŠ chovu koní a služieb v Šali v júni ukončili, niektoré aktivity na našej škole pokračovali ďalej aj počas letných prázdnin.

      Od 29. 6. 2022 do 19. 7. 2022 sme nadviazali na úspešnú stáž z roku 2019 v španielskej Málage a 8 našich žiačok študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo sa zúčastnilo odbornej mobility na ranči Club Hípico Los Caireles (www.loscaireles.es).
      Tento jazdecký klub sa nachádza v krásnom prostredí 5 minút od centra Marbelly a je zameraný predovšetkým na tréning drezúry na andalúzskych koňoch. Vzhľadom k tomu, že poskytuje jazdecké kurzy pre všetky vekové kategórie, je najvhodnejším typom prijímajúcej organizácie nielen pre osvojenie si návykov v každodennej chovateľskej prevádzke, ale aj pre získanie nových jazdeckých zručností v autentickom prostredí s ušľachtilými koňmi.
      Vzdelávací obsah stáže teda zahŕňal starostlivosť o kone, kŕmenie, čistenie, ošetrovanie a samozrejme jazdenie v rámci pracovného jazdenia i drezúrneho tréningu pod vedením majiteľa klubu Adolfa Torresa Gaspara, ktorý vysoko ocenil jazdeckú a odbornú zdatnosť našich žiačok ako aj existenciu strednej odbornej školy zameranej na chov koní a jazdectvo.
      Napriek náročnému programu boli žiačky Španielskom nadšené a veľkou odmenou im bolo výborné hodnotenie a pochvala za výbornú reprezentáciu našej školy, nášho mesta, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenska.
      Po úspešne absolvovanej stáži programu Erasmus+ všetky žiačky obdržia tzv. Europass Mobility, ktorý popisuje ich vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté v Španielsku.
      Veríme, že tento nadviazaný kontakt prinesie zvýšenie záujmu našich žiakov o drezúru, ktorá je jedným z najatraktívnejších olympijských športov. Pre našich žiakov plánujeme v tradícii „drezúrnych“ mobilít v Málage a okolí pokračovať aj v ďalších rokoch a tým zvyšovať kvalitu odborného vyučovania, výcviku i obohatiť profesijný profil našich žiakov.


      Počas horúcich letných dní absolvovali pedagógovia SOŠ chovu koní a služieb v Šali aj vzdelávací kurz zameraný na inklúziu zdravotne postihnutých študentov do vzdelávacieho procesu v rámci programu Erasmus+ v portugalskom meste Braga.
      Pod záštitou partnerskej organizácie Bragamob si vymenili najnovšie skúsenosti, podnety a edukačné postupy s lektormi a kolegami z Portugalska a Turecka. Veríme, že najnovšie poznatky v oblasti inklúzie umožnia lepšiu integráciu žiakov a tým rast kvality a prístupnosti vzdelávacieho obsahu na základe individualizovaného prístupu
      pedagógov.


      Ďalšie letnou aktivitou v rámci programu Erasmus+ bola prípravná návšteva  v nemeckom meste Schkeuditz, kde v  spolupráci so združením Vitalis Gut Wehlitz pripravujeme jesennú stáž pre našich žiakov u nového partnera na zámku Gundorf v oblasti chovu koní a jazdectva.
      Pre medzinárodnú kompatibilitu je stáž plánovaná v súlade s európskymi princípmi ECVET. Projekty a moduly môžu byť implementované do odborného vzdelávania a prípravy a školských osnov vysielajúcej školy. Stáž je plánovaná podľa štandardov nemeckého systému duálneho odborného vzdelávania a prípravy.

     • Erasmus+ v španielskej Málage

     • Aj keď školský rok na SOŠChKaS Šaľa sme úspešne ukončili, niektoré aktivity pokračujú ďalej.

      Aktuálne fotografie z úvodného dňa na ranči Club Hípico Los Caireles, kde sa žiačky zo študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastňujú odbornej mobilitnej stáže Erasmus+ do 19. 7. 2022, ktorú organizačne zabezpečujeme v spolupráci s Ekip Europa - Zuzana Vančová.

      Prajeme im krásne zážitky, veľa nových jazdeckých skúseností a vedomostí...

     • Voľné miesta do 2. kola prijímacieho konania

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy chovu koní a služieb, Šaľa v zmysle  § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade  vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na voľné miesta do 1. ročníka v nasledovných  učebných odborov a študijného odboru v šk. roku 2022/2023 podľa schválených kritérií  na PS v šk. roku 2022/23.

      Študijný odbor:

      4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

       

      Učebné odbory: 

      6444 H čašník, servírka

      6445 H kuchár

      4580 02 H chovateľ - chov koní a jazdectvo

      Prijímacie skúšky v  2. kole sa uskutočnia 21.6.2022.

      Zákonný zástupca podá prihlášku do školy  elektronicky alebo v papierovej podobe, potvrdenú riaditeľom základnej školy, najneskôr do 13.6.2022.

       

       

     • Prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023

     • Termíny konania prijímacích skúšok do študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo:

      1. termín prvého kola        2. máj 2022  (pondelok ) 

      2. termín prvého kola        9. máj 2022  (pondelok ) 

      Časový harmonogram: 

      8:30 – 9:05 hod.        registrácia žiakov, úvodné pokyny

      9:05 – 9:35 hod.        test zo slovenského jazyka a literatúry

      9:35 – 9:40 hod.        prestávka

      9:40 – 10:10 hod.      test z biológie

      Miesto konania: budova školy, ul. Kráľovská 48, Šaľa

      Uchádzači o štúdium budú o termíne informovaní pozvánkou, ktorá im bude doručená poštou, alebo správou v edupage (podľa toho, akým spôsobom bola našej škole doručená prihláška na štúdium). V pozvánke bude žiakovi pridelený kód, pod ktorým budú  18.5.2022 zverejnené výsledky prijímacích skúšok na našej webovej stránke.

       

     • Maturity v sedle

     • O tom, že maturita nie je len formalita, sa dnes presvedčili naši žiaci v študjnom odbore 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, ktorí absolvovali praktickú časť maturitnej skúšky.

     • @upracmeslovensko

     • Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa aj my zapojili do projektu Upracme Slovensko a skultúrnili okolie školy.

      Ruku k dielu priložili pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy. Všetkým účastníkom ďakujeme!

     • Veľkonočné prázdniny: 14.4.2022 - 19.4.2022

     • V čase od 14.4.2022 do 19.4.2022 sú Veľkonočné prázdniny. Nástup na školský internát je 19.4.2022 od 16:00 hod. Vyučovanie pokračuje 20.4.2022 podľa rozvrhu.

       

      Pučiace stromy, rozkvitnuté lúky a vtáčí štebot nám potichu šepkajú, že prichádzajú sviatky Veľkej noci. Želáme Vám, aby tieto dni naplnili Vaše srdcia pokojom a rodinnou pohodou. Krásne Veľkonočné sviatky!

     • Miriam Kmeťová zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo obsadila na krajskom kole SOČ 3. miesto

     • Naša šikovná maturantka Miriam Kmeťová zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo sa na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) so svojou prácou na tému "Vyhodnotenie úspešnosti arabských koní chovaných na Monty ranči vo vytrvalostnom jazdení – endurance" umiestnila na krásnom 3. mieste!

      Mirke blahoželáme k skvelému úspechu a Mirkinej konzultantke pani učiteľke Anikó Vágóovej ďakujeme za jej odborné vedenie a cenné rady!

     • Druhé číslo Kentaura práve uzrelo svetlo sveta

     • S radosťou vám oznamujeme, že po milých ohlasoch sme sa pustili aj do druhého čísla nášho školského časopisu a v pondelok vás bude čakať na katedre, dovtedy si ho môžete prelistovať aspoň tu. Ďakujeme za príspevky, tešíme sa na ďalšie.

      Prajeme krásny víkend, zdravíme z redakcie

     • Erasmus+ pokračuje...

     • 2.marca 2022 naši žiaci odleteli na 3-týždňovú stáž do írskeho Kildare Racing Academy and Centre of Education (RACE) v rámci programu Erasmus+.

     • Kentaur je medzi vami

     • Vážení a milí,

      s veľkou radosťou a hrdosťou na náš tím vám všetkým oznamujeme, že prvé číslo nášho školského časopisu uzrelo svetlo sveta a tí z vás, ktorí ste boli dnes v škole, ste mali možnosť aj začítať sa do neho.

      Vo víre písomiek,  uzatvárania známok,  opakujúceho sa dištančného štúdia sme na ňom tvrdo pracovali nielen preto, aby sme vás potešili a vyčarovali vám úsmev na tvár, ale aj aby sme vám ukázali, koľko talentov po chodbách našej školy pobehuje. Niektoré talenty sú hlučnejšie, niektoré hanblivejšie, ale sú tu, kreatívne duše...

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pri jeho tvorbe nás podporili- či už svojimi písmenkami, návrhmi, nápadmi, finančne ale i milým slovom- prosíme, zachovajte si tento pekný zvyk aj naďalej, už teraz totiž rozmýšľame nad ďalším číslom...

      Kentaura sme tvorili s láskou pre vás, tak ho s láskou aj prijmite.

      Prajeme  vám prajeme príjemné čítanie !

     • Blíži sa Valentín...

     • Na blížiaci sa sviatok sv. Valentína sa zodpovedne pripravujú aj naši prváci v  učebnom odbore čašník/ servírka. Pod dohľadom pani majsterky Mgr. B. Ligártovej pripravili slávnostnú tabuľu.

      Ďalšie nápady, inšpirácie a mnoho iného nájdete čoskoro v novom školskom časopise.