• Modrý gombík

     • Keďže smútok, strach a utrpenie nepoznajú hranice, aj my sme sa zapojili do zbierky UNICEF-Modrý gombík.

      Ďakujeme za príspevky a Karolínke a Diane za aktivitu.

     • Ponuka pre absolventov učebných odborov na doplnenie vzdelania s možnosťou získania maturity v externej forme štúdia

     • SOŠ chovu koní a služieb v Šali otvára v šk.roku 2023/2024 externú formu 2. ročného nadstavbového štúdia v študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách.


      Študijný odbor je určený pre absolventov učebných odborov:

      • klampiar – strojárska výroba, klampiar-stavebná výroba,
      • autoopravár – mechanik, autoopravár- elektrikár, autoopravár-karosár, autoopravár-lakovník
      • elektromechanik – so všetkými zameraniami
      • mäsiar, pekár, cukrár, cukrovinkár-pečivár, cukrár-kuchár, cukrár-pekár
      • krajčír
      • stolár, čalúnnik
      • polygraf
      • murár, tesár, maliar, inštalatér, podlahár, strechár
      • agromechanizátor - opravár, záhradník,mechanizátor lesnej výroby, aranžér, rybár ,
      • chovateľ – chov koní a jazdectvo
      • čašník-servírka, kaderník, predavač, technicko-administratívny pracovník, hostinský
      • umelecká tvorba – všetky odbory

      Prihlášky je potrebné podať do 31.5.2023 . Tlačivo prihlášky nájdete v prílohe.
      Bližšie informácie poskytneme na :

      E-mail: sossala@sossala.edupage.org
      Sekretariát školy : t.č.+421(0)31/7702982

      Prihláška na nadstavbové štúdium

     • "Májovky" - Prvomájové parkúrové preteky boli parádne !!!

     • ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa rozhodli stráviť 1. máj u nás!

      Vážime si účasť a naše veľké ĎAKUJEME patrí: predsedovi NSK Ing. Branislavovi Becíkovi, PhD., poslancom NSK - Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi (predsedníčka Rady školy), Ing. Róbertovi Tölgyesimu, Ing. Róbertovi Andrášimu a pánovi primátorovi Šale, Mgr. Jozefovi Belickému, ktorí nás poctili svojou návštevou. Veríme, že sa nechali strhnúť súťažnou atmosférou a na dnešný deň budú mať príjemné a milé spomienky.

      Ďakujeme našim jazdcom - Alexa Corradi, Nikoleta Magdalíková, Kristína Pšenáková, Nina Drozdová, Bibiana Tkáčiková a Juraj Rekeň - ktorí úspešne a so cťou reprezentovali našu školu a odniesli si "cenné kovy" , ale aj ostatným súťažiacim, ktorí k nám merali cestu, aby si zmerali sily.

      Ďakujeme našim kuchárom - družstvám: kaderníkom pod velením pani majsterky Mikovej, školskému internátu pod velením pána vedúceho Vaška a kuchárom s veliteľkou pani učiteľkou Kováčovou.

      Ďakujeme odbornej porote zloženej z pani a pánov poslancov, ktorí súťaž vo varení guláša vyhodnotili a víťazov odmenili.

      Ďakujeme našim absolventom a bývalým žiakom, ktorí nesklamali a prišli nás opäť pozrieť, pochváliť sa svojimi úspechmi, zaspomínať na staré dobré časy a potvrdiť, že májovky sú každoročnou neoficiálnou stretávkou koniarov, pretože koniari držia spolu.

      ĎAKUJEME našim šikovným a úžasným žiakom, ktorí sa podieľali na celej príprave priebehu pretekov a rodičom, ktorí k nám merali cestu zo všetkých kútov Slovenska.

      Ďakujeme rozhodcovskému zboru za ich profesionálne odvedenú prácu.

      V neposlednom rade ďakujeme všetkým našim učiteľom, ktorí prispeli veľkou mierou k úspešnému priebehu pretekov a našim skvelým majstrom Romanovi Mladému a Zuzane Magdinovej za kvalitnú prípravu nášho jazdeckého družstva.

      Kto to dnes nestihol, vidíme sa o rok v Šali!

     • Máme víťazku súťaže NAJ agro dievča 2023

     • Po 3-ročnej prestávke sa 25.4.2023 v aule SPU v Nitre uskutočnil ďaší ročník súťaže "NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec 2023"

      V konkurencii 15 stredných poľnohospodárskych škôl z celého Slovenska a 24 súťažiach dievčat sa NAJ agro dievčaťom 2023 stala Kristína Pšenáková - žiačka 3. ročníka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.

      Kristínke srdečne blahoželáme!

      Za reprezentáciu školy ĎAKUJEME aj Veronike Oravcovej a Andrejovi Takáčovi, obidvaja sú žiakmi študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo.

     • Deň narcisov 2023

     • Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by chýbala...(Matka Tereza) 

      Sme hrdí na naše dievčatá zo študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, ktoré sa dnes vybrali do ulíc mesta Šaľa a počas Dňa narcisov vyzbierali pre Ligu proti rakovine 309,75€ 

      Pomáhame pomáhať!

     • Veľkonočné prázdniny

      • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 5. apríl 2023 (streda)
      • Termín prázdnin: 6. apríl 2023 (štvrtok) až 11. apríl 2023 (utorok)
      • Začiatok vyučovania: 12. apríl 2023 (streda)
      • Nástup na školský internát je 11. apríla 2023 (utorok) od 16.00 hod.
     • Príslušníci OS SR vojenského útvaru 11. brigády vzdušných síl v Nitre u nás

     • Dnes sme privítali príslušníkov OS SR z vojenského útvaru -11. brigáda vzdušných síl Nitra, ktorí participujú na projekte prípravy obyvateľstva na obranu štátu a zároveň aj na aktivitách na podporu zvýšenia povedomia študentov v oblasti OS SR a prezentácii práce profesionálnych vojakov.

      V rámci tohto projektu sa dnešná akcia niesla v znamení besedy, odbornej prezentácie praktických zručností a zaujímavej diskusie s našimi žiakmi. 

     • Stáž Erasmus+ v maďarskej Bábolne začína

     • V termíne 20. marca - 5. apríla 2023 sa 4 naše žiačky študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo zúčastňujú odborných mobilít v maďarskej Bábolne. Veríme, že aj na základe dlhoročnej spolupráce medzi oboma školami bude pre nich mobilita kvalitným vzdelávacím zážitkom.

     • Preventisti krajského riaditeľstva PZ u nás

     • 22.3.2023 sme privítali príslušníčky Krajského riaditeľstva PZ v Nitre z oddelenia komunikácie a prevencie.

      Naše žiačky prvého a štvrtého ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo vďaka nim získali cenné informácie ohľadom trestnoprávnej zodpovednosti

     • Stáž Erasmus+ v Írsku úspešne ukončená

     • V rámci programu Erasmus+  sa naše žiačky studijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo v čase od 20. februára do 12. marca 2023 opäť zúčastnili študijného pobytu v RACE Academy v írskom Kildare -  akadémii  špecializovanej na dostihové jazdenie a tréning dostihových koní.

      Počas 19 dní si naše žiačky vyskúšali prácu v dostihovej stajni, podieľali sa na výcviku dostihových koní a ošetrovaní plemena anglický plnokrvník, ktoré bolo cielene vyšľachtené pre dostihovú a pretekársku kariéru.

      Na zlepšenie sedu dostihového jazdca mali možnosť využiť trenažér a nacvičili si aj techniku pádu z koňa. Kondičný tréning mali nastavený individuálne, podľa svojich fyzických predpokladov.

      Okrem získania nových vedomostí a zručností našim žiačkam nepochybne prospelo aj jazykové prostredie, v ktorom si precvičili praktickú aj odbornú angličtinu a overili si  úroveň svojich jazykových kompetencií.  

      Po úspešne absolvovanej stáži programu Erasmus+ všetky žiačky obdržali tzv. Europass Mobility, ktorý popisuje ich vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté v Írsku.

      Napriek náročnému programu boli naše žiačky Írskom nadšené a veľkou odmenou im bolo výborné hodnotenie od tímu RACE a pochvala za výbornú reprezentáciu našej školy, nášho mesta, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenska.

     • Získali sme titul ZMUDRI škola

     • Čo je ZMUDRI do škôl?

      Zmudri do škôl je rozvojový program učiteľov a žiakov, ktorý ich vedie ku kritickému mysleniu, k tomu, aby vedeli zaujať postoj, vyjadrovali sa asertívne a zároveň počúvali aj názory iných. S tímom Zmudri.sk sa naša škola stala súčasťou novej formy vzdelávania, ktorá je pre mladých blízka a atraktívna.

      Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Judite Slatinovej, že sme aj vďaka jej zanietenosti "zmúdreli" a opäť sme priniesli našim žiakom niečo nové do vyučovacieho procesu.

     • Zvýšenie stravnej jednotky v ŠJ

     • Na základe prijatia VZN NSK č. 1/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ŠI a v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré vychádzalo z dokumentu MŠVVaŠ SR "Finančné pásma na nákup potravín od 1.1.2023 (skupina A) a (skupina B)", riaditeľka školy určila výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa od 01.03.2023 nasledovne:

      Raňajky                    0,90  €

      Desiata                     0,75 €

      Obed                         1,90 €

      Večera                      1,75 €

      Spolu                        5,30 € + 0,75 € režijné náklady = 6,05 €