• Voľné miesta do 2. kola prijímacieho konania

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy chovu koní a služieb, Šaľa v zmysle  § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade  vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na voľné miesta do 1. ročníka v nasledovných  učebných odborov a študijného odboru v šk. roku 2022/2023 podľa schválených kritérií  na PS v šk. roku 2022/23.

      Študijný odbor:

      4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

       

      Učebné odbory: 

      6444 H čašník, servírka

      6445 H kuchár

      4580 02 H chovateľ - chov koní a jazdectvo

      Prijímacie skúšky v  2. kole sa uskutočnia 21.6.2022.

      Zákonný zástupca podá prihlášku do školy  elektronicky alebo v papierovej podobe, potvrdenú riaditeľom základnej školy, najneskôr do 13.6.2022.