• O školskom internáte

    • Súčasťou školy je aj školský internát s celoročnou prevádzkou a kapacitou 75  žiakov. Personálne je zabezpečené 3 kvalifikovanými vychovávateľmi. Súčasťou ŠI je telocvičňa s posilňovňou a knižnica. V rámci úspešne realizovaného projektu MŠ SR. 

     Školský internát je umiestnený v dvoch jednoposchodových budovách "bunkového" typu, ktoré sú prepojené spojovacou chodbou so školou, školskou jedálňou a kuchyňou. ŠI je napojený na mestský vodovod a kanalizáciu. Budovy sú vykurované vlastnými plynovými kotolňami, ktoré zabezpečujú aj dodávku teplej vody.

     Kapacita ŠI je 75 miest. Žiaci sú na ŠI ubytovaní v 11-tich bunkách s počtom izieb 30. Každý ubytovaný žiak má svoju posteľ, skriňu a stoličku. Do výbavy každej izby patrí spoločný stôl. Do zariadenia ŠI patria 2 veľké spoločné sprchárne, 11 kúpeľní a 11 WC. Žiaci majú k dispozícii 2 klubovne s televízorom a s DVD prehrávačom. Štúdium prebieha v študovniach alebo individuálne na izbách.V prípade choroby je možné umiestniť žiaka do izolačnej miestnosti. Vychovávatelia majú k dispozícii 2 kancelárie.

     Vychovávateľmi na ŠI sú kvalifikované vychovávateľky - Bc. Magdaléna Pálová, Mgr. Martina Kodadová a Mgr. Monika Čubová. Na ŠI pracujú ešte 1 pomocná vychovávateľka a 1 upratovačka.

     K zariadeniam ŠI patria: posilňovňa, telocvičňa s basketbalovými košmi a asfaltové ihrisko, ktoré sú využívané v rámci mimoškolských aktivít.

     Všetci žiaci ubytovaní v ŠI sa stravujú celodenne – raňajky, desiata, obed, večera – v školskej jedálni s kuchyňou, ktoré sú súčasťou ŠI.

     Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie žiaka v školskom internáte pri SOŠ  chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa je od 01.09.2022 v sume 25,00 €.

     Poplatok za ubytovanie sa uhrádza na číslo účtu:  SK74 8180 0000 0070 0030 9202

     ( Do poznámky pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko, triedu žiaka a mesiac, za ktorý stravu uhrádzate)

     V prípade otázok môžete kontaktovať vychovávateľku - Bc. Magdalénu Pálovú na tel. č. 031/ 771 40 85.