• Učiteľ odborných poľnohospodárskych predmetov

    • Názov pozície:: učiteľ odbornej praxe a odborných predmetov je študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

     Kontakt: Ing. Lívia Szabóová (riaditeľka školy) 031/ 770 29 82,
                     Mgr. Silvia Hajdučíková (personalistka) 031/771 29 83

     Náplň práce: Organizácia odbornej praxe v študijnom odbore agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, výchovno-vzdelávacia činnosť

     Pracovný úväzok:: 100 %

     Termín nástupu: 01.09.2023

     Miesto výkonu práce:: SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa

     Kvalifikačné predpoklady

     Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - VŠ 2. stupeň. Vítané je absolvované doplňujúce pedagogické štúdium, ale nie je podmienkou, môže sa doplniť aj po nástupe do zamestnania.

     Zoznam požadovaných dokladov

     Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, profesijný štruktúrovaný životopis, fotokópia dokladov o vzdelaní, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zmysle §15 a ods. 7 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

     Ďalšie požiadavky: Schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, práca s IKT

     Funkčný plat stanovený vo výške minimálne: 1131,50€

     Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam

     SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa alebo e-mailom na soupsala@gmail.com

     Žiadosť odoslať do: 30.6.2023

     SOSChkaS_Sala_volne_miesta_ucitel_odbornych_polnohospodarskych_predmetov.docx