• Prístup k informáciám

    • Popis: C:\Users\admin\Pictures\logo nove\logo soschkas.jpgStredná odborná škola chovu koní a služieb – Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Štúrova 74, 927 01 Šaľa, tel.: 031/770 2982, mail: soupsala@gmail.com

     Prístup k informáciám

     Na základe zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a v zmysle Smernice č. 5/2020 Strednej odbornej školy chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa o postupe pri vybavovaní žiadostí o informácie majú občania právo žiadať sprístupnenie informácií.

     Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

      • komu je určená,
      • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
      • akú informáciu si žiada sprístupniť,
      • spôsob, akým si sprístupnenie informácie žiada,
      • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

      

     Žiadosť možno podať:

      • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Stredná odborná škola chovu koní a služieb, Štúrova 74, 927 01 Šaľa
      • písomne osobným doručením do podateľne školy (sekretariát SOŠCHKaS Šaľa,
      • telefonicky:  031/ 771 29 82, 0908/921 042,
      • elektronickou poštou na adresu: soupsala@gmail.com 

     Žiadosť je možné podať osobným doručením počas pracovných dní v čase určenom pre verejnosť. Žiadosti podané  elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia. 

     Lehoty na vybavenie žiadosti:

     Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní.

     Opravné prostriedky:

     Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

     Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, platný od 1. 2.  2019:

      • rozmnožovanie: 1 strana čiernobiela kópia 0,06 €,
      • informácia poskytnutá cez tlačiareň PC: 1 strana A 4 – čiernobiela kópia 0,10 € a 1 strana A 4 – farebná kópia 0,20 €
      • informácia poskytnutá na CD – nosiči: 1 ks CD - nosič a obal 3,00 €,
      • informácia poskytnutá e – mailom a telefonicky: bezplatne,
      • informácia poskytnutá faxom: podľa aktuálneho cenníka Slovak Telekom, a. s.
      • odosielanie informácií poštou: podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, š. p.

     Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie sumárne neprekročia 1,66 €. 

     Poplatok za poskytovanie informácii sa realizuje prednostne bezhotovostne.

     Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 1. 2. 2019