•       Majster odborného výcviku 

    •  

                 Kontakt: Ing. Lívia Szabóová (riaditeľka školy) 031/ 770 29 82,
                       Mgr. Silvia Hajdučíková (personalistka) 031/771 29 83

     Názov pozície: majster odborného výcviku pre učebný odbor chovateľ – chov koní a jazdectvo

     Náplň práce: Organizácia odborného výcviku, vysvetľovanie praktických činností, riadenie a hodnotenie činnosti žiakov.

     Pracovný úväzok: 100 %

     Termín nástupu: 01.09.2023

     Miesto výkonu práce: SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa

     Kvalifikačné predpoklady

     Požadované vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch.
     Požadované vzdelanie: min. úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou + výučný list v odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalár MOV) + výučný list v odbore. Vítané je absolvované doplňujúce pedagogické štúdium, ale nie je podmienkou, môže sa doplniť aj po nástupe do zamestnania.

     Zoznam požadovaných dokladov

     Žiadosť o prijatie do pracovného pomeruprofesijný štruktúrovaný životopisfotokópia dokladov o vzdelaní, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonovčestné vyhlásenie o bezúhonnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zmysle §15 a ods. 7 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

     Ďalšie požiadavky: Schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, práca s IKT

     Funkčný plat stanovený vo výške minimálne: 927.00€

     Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi kam: SOŠ chovu koní a služieb, Štúrova 74, Šaľa alebo e-mailom na soupsala@gmail.com

     Žiadosť odoslať do: 30.6.2023

     SOSChkaS_Sala_volne_miesta_MOV_chovatel_koni.docx